இன்றைய கேள்வி

மக்கள் விரும்பும் அடுத்த முதல்வர் யார்?

Cast your vote : Who is your favorite celebrity in Bikini dress?

Cast your vote : Who is your favorite celebrity in Bikini dress?

A. Priyanka Chopra

B. Kim Kardashian

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?