விடுகதைகள்  

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home