விடுகதைகள்  

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home