விடுகதைகள்  

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home