விடுகதைகள்  

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home