விடுகதைகள்  

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home