விடுகதைகள்  

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home