விடுகதைகள்  

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home