விடுகதைகள்  

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home