விடுகதைகள்  

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home