விடுகதைகள்  

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

Click here to Share on WhatsApp

  Home