விடுகதைகள்  

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home