விடுகதைகள்  

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home