விடுகதைகள்  

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home