விடுகதைகள்  

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home