விடுகதைகள்  

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home