விடுகதைகள்  

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home