விடுகதைகள்  

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home