விடுகதைகள்  

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home