இன்றைய கேள்வி

சத்தம் போடும் மற்றவர்கள் என யாரைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் ரஜினி?

There was Many Lumps in this Long- Run, Simply damned it!There was Many Lumps in this Long- Run, Simply damned it in Style!

That’s why we call it ’ A S T O R M’.. Baahubali2 Celebrates 73 Days

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?