இன்றைய கேள்வி

முதல்வர் பதவிக்கு மிகவும் பொறுத்தமானவர்?

Vijay fans took photo on Vijay’s Birthday – WhatsApp viral video

Vijay fans took photo on #Vijay’s Birthday as if education support was given, but, it was just an eyewash & no educational support was really given.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?