கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Ashwin kakumanu next film

Ashwin kakumanu next film ‘Zero’
Ashwin Kakumanu ‘Zero’ movie is an upcoming Tamil film. The movie of ‘Zero’ is thriller based film. Ashwin kakumanu movie of ‘zero’ is produced by the company of Madhav media. The movie of ‘Zero’ is written and directed by Arun. The movie ‘Zero’ casts between actor Ashwin, actress Sshivada and J.D.Chakravarthy. ‘Zero’ movie music composed by Nivas K.Prasanna. The ‘Zero’ movie only one song singed by Anirudh. Music lable on ‘Think Music’.Zero (2) Zero

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *