கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?


Actress Anjali angry to media

Actress Anjali angry to media
Actress Anjali currently act to busy with Blakrishna in the movie of Dictator. The latest news of press and media in the sister of Actress Anjali is come to cinema field. So, actress Anjali angry to press and Media for the news. And, she says actress Anjali have only one elder sister and she is already goto married life. And anyone news published before declared to me to say actress Anjali.Anjali

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *