கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


Actress Samantha Ruth prabhu love secrets leaked 

Samantha is famous for rumour news. She is planning to go to US for her skin surgery. Now,She might fall in love.Actor Nagarjun’s Son Naga chaintanya and samantha was loving each other sources said few months back.Some people said Ah AHH film hero nithin fall in love with samntha recently.

Samantha maintaining secrets about his personal life. Now,Samantha coming along with chaintanya to watch Ah Ahh film very recently in hyderabad sources said to media.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *