கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?


Jayam Ravi Sangamithra movie news

Jayam Ravi Sangamithra movie news
Sangamithra is a tale which goes back to 8th century ad, telling the trials and tribulations of the protagonist sangamithra, whose beauty is unparalelled, and her journey to save hee Kingdom. It is a story of many kingdoms, many equations, many Relationships, told an ambitious, larger than life, visually extravagant manner. Sangamitra is aimed at being the crown jewel of tamil films, and to the oldest language in the world. While this is a piece of fiction, there are unexplored chapters in India’s ancient history which will be opened through Sangamithra in the most visually beautiful manner. Sangamitra is a film which will be told in two parts.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *