தினகரன் கொடியேற்றும் விதமே வேறாக இருக்கிறது.

தினகரன் கொடியேற்றும் விதமே வேறாக இருக்கிறது.

ஒரு கயிறை கம்பத்தோடு இணையாக கீழ் வரைக்கும் கொண்டுவந்துவிடுகிறார்கள். கொடியிருக்கும் கயிறு தினகரன் பக்கம் இருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய கம்பத்திலும் கயிறு பின்னிக்கொள்ளாமல் கொடி தனியே பறக்கிறது.

வாகனத்திலேயே நின்றுகொண்டு கொடியேற்றவும் வசதியாக இருக்கிறது.

வீணாக சிக்கல்களை உருவாக்குவது இல்லை என்பதற்கும், உருவாகும் சிக்கல்களில் இருந்து எளிதாக தப்புவதற்கும் ஆன….

குறியீடு.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*