* தினமும் 3 வாக்குகள் செலுத்தலாம்
* முதல் வாக்கு 30 வாக்குகள் பதிவாகும்
* இரண்டாவது வாக்கு 15 வாக்குகள் பதிவாகும்
* மூன்றாவது வாக்கு 5 வாக்குகள் பதிவாகும்

7

இந்த வாரம் பிக்பாஸில் நீங்கள் காப்பாற்ற விரும்பும் நபர் யார்?

Share on Facebook

  Home