விடுகதைகள்  

தமிழ் விடுகதைகள்


1.ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

2.அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

3.அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

4.அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

5.தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

6.அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

7.ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

8.சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

9.அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

10.கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

11.உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

12.பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

13.பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

14.பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

15.பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

16.சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

17.அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

18.காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

19.காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

20.சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home