விடுகதைகள்  

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home