விடுகதைகள்  

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home