விடுகதைகள்  

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home