விடுகதைகள்  

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home