விடுகதைகள்  

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home