விடுகதைகள்  

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home