விடுகதைகள்  

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home