விடுகதைகள்  

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home