விடுகதைகள்  

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home