விடுகதைகள்  

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home