விடுகதைகள்  

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home