விடுகதைகள்  

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home