விடுகதைகள்  

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home