விடுகதைகள்  

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home