விடுகதைகள்  

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home