விடுகதைகள்  

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home