விடுகதைகள்  

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home