விடுகதைகள்  

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home