விடுகதைகள்  

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home