விடுகதைகள்  

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home