விடுகதைகள்  

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home