விடுகதைகள்  

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home