விடுகதைகள்  

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home