விடுகதைகள்  

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home