விடுகதைகள்  

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home