விடுகதைகள்  

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home