விடுகதைகள்  

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home