விடுகதைகள்  

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home