விடுகதைகள்  

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home