விடுகதைகள்  

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home