விடுகதைகள்  

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home