விடுகதைகள்  

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

Click here to Share on WhatsApp

  Home