விடுகதைகள்  

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home