விடுகதைகள்  

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home