விடுகதைகள்  

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home