விடுகதைகள்  

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home