விடுகதைகள்  

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home