விடுகதைகள்  

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home