விடுகதைகள்  

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home