விடுகதைகள்  

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home