விடுகதைகள்  

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home