விடுகதைகள்  

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home