விடுகதைகள்  

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home