விடுகதைகள்  

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home