விடுகதைகள்  

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home