விடுகதைகள்  

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home