விடுகதைகள்  

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home